วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เด็กปฐมวัยกับประชาคมอาเซียน          
          ตอนนี้เรื่องของประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆนะค่ะ โดยเฉพาะในวงการ การจัดการศึกษา ไม่ว่าจะในระดับไหน ต่างก็เตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอาเซียน  สำหรับการเตรียมเด็กปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักคือ ครูปฐมวัยที่จะต้องร่วมมือกันในการเตรียมตัวเด็กปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเตรียมเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบความสำเร็จนั้นมีเป้าหมายหลักดังนี้
          1.  ครูจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของความรู้
          2. ทักษะ/กระบวนการ
          3. ด้านเจคติ
         เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกตและชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว และการรับรู้ความจริง ๆ ต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีความสุข
         ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมเด็กเข้าสู้ประชาคมอาเซียนนั้นเราต้องจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ชัดเจนมุ้งเน้นพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กให้มีความพร้อมทุกด้านและปลูกฝังในเรื่องของทักษะการคิด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ความมีเหตุมีผล มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รักและภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ 

อ้างอิง จากการเข้าอบรม"เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน(AC)" โดยวิทยากร รศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย